Zákony a vyhlášky

Z důvodu Vyhlášky 321/200 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravot­nických pracovníků, byl název konference změněn na 8. mezinárodní kongres ČSMO.

Vyšla novela zákona 96/2004 sb. – je to vyhláška 55/2011 Sb. – viz příloha.

Vyhláška 4/2010 Sb. změna vyhl. o kreditním systému pro osvědčení zdravotnickým prac.

Vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povo­lání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Zákon 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Rámcový vzdělávací program pro získání specializovené způsobilosti v oboru perfuziologie pro všeobecné sestry.

Aktuální vzdělávací program v oboru perfuziologie (úpravy ve vzdělávacím programu vyšly ve Věstníku MZ 2013 částka 7).