Mezinárodní odborné společnosti

Foundation European Congress on Extracorporeal Circulation Technology (FECECT)

www.fecect.org

Nadace Evropského kongresu pro technologie mimotělního oběhu byla založena s cílem vytvořit mezinárodní platformu pro výměnu znalostí z oboru mezi klinickými i neklinickými výzkumnými pracovníky ve spolupráci se zástupci evropských států se stejným jazykem nebo kulturním zázemím a se zájmem zlepšit péči o pacienty.

Dalším cílem nadace je sponzoring lokálních národních iniciativ.

Nadace pořádá každé dva roky kongres.

Poslední kongres se uskutečnil v červnu 2017 v Marseille (Francie).

 

European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP)

www.ebcp.org

Evropská rada kardiovaskulární perfuze byla založena v roce 1991 s cílem sjednotit evropské perfusionisty ve své touze po rovnosti norem ve vzdělávání a profesním postavení.

Za tímto účelem vznikla demokratická organizace se zástupci perfuziologických společností ze všech evropských zemí, které v té době byly členy Evropského společenství (ES) nebo Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).

Podporující společnosti jsou European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Society for Cardiovascular Surgery (ESCS) and the European Association for Cardio-Thoracic Anaesthesio­logists (EACTA).

Cíle:

  • Vytvořit, kontrolovat a udržovat rovnost norem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v praxi perfuzionistů.
  • Vydávat postupy, jejichž pomocí budou vzdělávací programy akreditovány Radou a které budou uznávány všemi společnostmi v Evropě.
  • Rozvíjet pokročilé úrovně vzdělávání a vzdělávacího programu pro školení školitelů v perfuzi.
  • Vytvořit společný perfuziologický certifikační program v Evropě, a tím umožnit větší mobilitu pracovních sil.
  • Vydávat evropský certifikát způsobilosti v perfuziologii, který bude průkazem způsobilosti perfuzionisty .
  • Na dosažení těchto cílů spolupracovat s příslušným ministerstvem zdravotnictví a s Evropskou komisí.

 

International Consortium for Evidence-Based Perfusion (ICEBP)

www.bestpracticeperfusion.org

Mezinárodní konsorcium pro důkazní perfuzi je založena na partnerství a spolupráci perfuziologických společností, odborných společností, lékařů a zdravotnickým průmyslem.

Jeho hlavní cíle jsou:

Rozvoj a podpora perfuziologických protokolů a zlepšení klinické praxe.

Vypracování a zveřejnění postupů založených na důkazech a jejich integrace do klinické praxe. Identifikace nedostatků v lékařské literatuře a posílit výzkum v oblastech, kde jsou důkazy nedostačující.

Identifikace rozdílů mezi současnou a důkazní klinickou praxí ke zlepšení péče o pacienty.

Ve snaze uspět, bude ICEBP podporovat komunikaci mezi svými členy prostřednictvím webového portálu, vědecké konference a interních a externích publikací.

 

Australian & New Zealand College of Perfusionists (ANZCP)

esvc000803.wic050u.server-web.com

Hlavní cíle Australské a novozélandské rady perfuzionistů jsou: usnadnění komunikace mezi klinickými perfuzionisty, kontrola dodržování standardů a získání uznání jako kvalifikované zařízení pro výcvik klinických perfuzionistů.

Rada pořádá každý rok výroční sjezd v některém z hlavních měst Austrálie a Nového Zélandu.

 

American Board of Cardiovascular Perfusion (ABCP)

www.abcp.org

Americká rada kardiovaskulární perfuze byla založena v roce 1975. Primárním cílem Rady je stanovení a udržení norem a standardů kvality kardiovaskulární perfúze.

Rada stanovila postupy pro certifikaci perfuzionistů. Certifikát perfuzionisty prokazuje, že má kvalifikaci pro provoz mimotělního zařízení. V současné době sdružuje bezmála 4 tisíce certifikovaných perfuzionistů.

 

American Society of Extra-Corporeal Technology (AMSect)

www.amsect.org

Americká společnost pro technologie v mimotělním oběhu vznikla v roce 1964. Jejím prvotním cílem bylo sjednotit lékaře z tenkrát ještě nového oboru, aby mohli sdílet své zkušenosti a poznatky.

V současné době je hlavním cílem společnosti zlepšit péči o pacienty prostřednictvím dalšího vzdělávání lékařů a podpory rozvoje nových technologií a šířením nejnovějších znalostí z oboru.

Společnost má přes 2 tisíce členů.

Nejbližší konference společnosti 56th International Conference in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery (AATS) se uskuteční 28. 4. až 1. 5. 2018 v San Diegu v USA: https://www.amsect.org/p/cm/ld/fid=1522

Více o kongresech společnosti naleznete zde: https://amsect.societyhq.com/meetings/upcoming.iphtml

 

Scandinavian Society of Extracorporeal Technology (SCANSECT)

www.scansect.org

Skandinávská společnost technologií v mimotělním oběhu je sdružení perfuzionistů ze Švédska, Dánska a Norska.

Podporuje: rozvoj nových technologií, vědu a výzkum v oboru, spolupráci mezi lékaři, organizacemi i státy, zájmy svých členů v oboru. Pořádá kurzy pro perfuzionisty.

Nejbližší kongres společnosti SATS 2014 se koná 30. a 31.srpna 2018 v Kodani (Dánsko).

Webové stránky kongresu: https://sats2018.dk/