Stanovy ČSMO

Český spolek pro mimotělní oběh, z.s.

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Název spolku je Český spolek pro mimotělní oběh, z.s. (dále jen "spolek").

Sídlo spolku: Praha

 

Čl. 2

Charakter spolku

 

 1. Spolek je dobrovolným, odborným profesním sdružením občanů, kteří se sdružili za účelem splnění účelu spolku uvedeného v čl. 3 těchto stanov.
 2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Činnost spolku se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 3. Členy spolku jsou občané starší 18 let, kteří se angažují v oblasti oboru činnosti spolku.

 

 

Čl. 3

Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je:
 • péče o rozvoj všech oblastí perfuziologie,
 • podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oboru perfuziologie,
 • koordinace školení, stáží a vzdělávání nových adeptů specializace perfuziologie,
 • organizace postgraduálních školení, konferencí a mezinárodních kongresů v oboru perfuziologie.

 

 1. K dosahování výše uvedeného účelu spolku vyvíjí spolek mimo jiné tuto činnost:
 • udržuje styky s IPVZ, ostatními lékařskými odbornými společnostmi i se společnosti nelékařských zdravotnických profesí,
 • podílí se na výchově a ověřování znalostí uchazečů o specializační atestace nebo frekventanty vysokoškolského bakalářského, magisterského nebo inženýrského studia

 

 1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tímto účelem může spolek zakládat obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit, pronajímání nebytových prostor apod.)

 

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se angažuje, či má zájem o oblasti oboru perfuziologie, kardiochirurgie, transplantační chirurgie, anesteziologie, pneumologie, intenzivní medicíny a/nebo neonatologie a která souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 2. Členství je výběrové a o přijetí uchazečů rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky.
 3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena.
 4. Člen spolku má zejména právo:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku a na činnosti spolku se podílet,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • být informován o činnosti spolku.
 1. Člen spolku má zejména povinnost:
 • dodržovat stanovy a předpisy spolku,
 • aktivně se podílet na plnění účelu spolku,
 • svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
 • poskytovat orgánům a funkcionářům spolku potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem spolku,
 • platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou spolku.
 1. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.
 2. Členství ve spolku zaniká:
 • doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku, nebo kterémukoliv jeho orgánu,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku rozhodnutím výboru spolku.
 1. Důvodem pro vyloučení je / jsou zejména:
 1. skutečnost, že člen závažně porušil tyto stanovy,
 2. mimořádně závažné medicínské či etické přestupky člena spolku,
 3. pravomocné odsouzení člena spolku pro úmyslný trestný čin,
 4. nezaplacení členských příspěvků po dobu dvou (2) let.

 

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • valná hromada
 • výbor spolku

 

A. Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
 2. Do její působnosti náleží
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat zprávu o činnosti spolku,
 • schvalovat úkoly a činnost spolku pro příslušná období,
 • schvalovat zprávu o hospodaření spolku předkládanou výborem,
 • volit předsedu spolku a členy výboru a případně je odvolat,
 • schvalovat, měnit a rušit předpisy spolku,
 • stanoví výši členského příspěvku,
 • rozhodovat o odvolání vůči rozhodnutím výboru ve věci členství,
 • schvalovat rozhodnutí výboru o sloučení, příp. o dalším vnitřním členění spolku a vytváření jejich vnitřních organizačních jednotek,
 • rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 • rozhodovat o těch záležitostech spolku, které si k rozhodnutí vyhradí.
 1. Valnou hromadu spolku svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně jedenkrát za dva (2) roky. Výbor je povinen do 3 měsíců svolat valnou hromadu, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina (1/3) členů spolku. Nesvolá-li výbor valnou hromadu v uvedené lhůtě, může ten, kdo podal podnět, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám. Informaci o konání valné hromady je výbor povinen zaslat členům na jejich elektronické adresy uvedené v přihlášce, či později sdělené spolku nebo jeho orgánu, nejméně 30 dnů před jejím konáním.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání jedna pětina (1/5) členů spolku. K přijetí rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 3. Každý člen se může nechat na valné hromadě zastoupit na základě plné moci, a to i osobou, která sama není členem spolku.
 4. Není-li valná hromada usnášeníschopná podle odst. 4, koná se nejdříve 30 minut po původním termínu náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná je-li přítomna 1/10 členů spolku.
 5. Zasedání valné hromady se může konat i prostřednictvím telekonference či videokoference.
 6. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání), a to korespondenčně a elektronnicky způsobem

                a) Korespondenční rozhodování: Výbor spolku zasílá výzvy k hlasování o předloženém návrhu rozhodnutí členům spolku. Ve výzvě k hlasování musí být uvedena doba, po kterou hlasování probíhá. Valná hromada je při korespondenčním hlasování usnášeníschopná, odevzdá-li hlasovací lístek alespoň jedna pětina (1/5) členů spolku. K přijetí rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů členů, kteří odevzdali hlasovací lístek.

 

                b) Elektronické rozhodování: Elektronické rozhodování upravuje jednací řád spolku. Výbor spolku vydává jednací řád, který upravuje podmínky elektronického rozhodování. Za tento jednací řád zodpovídá výbor spolku a má povinnost jej poskytnout všem členům spolku. Valná hromada je při elektronickém rozhodování usnášeníschopná, účastní-li se ho alespoň (1/5) členů spolku. K přijetí rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů členů, kteří se elektronického rozhodování účastnili. V případě, že jednací řád není vydán, považuje se za elektronický způsob rozhodování využití e-mailu.

 1. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas.
 2. O valné hromadě se pořizuje zápis s místem jednání, jménem předsedajícího, popisu projednávaných bodů, závěry a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování.

 

B. Výbor spolku

 

 1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Výbor spolku má 5 členů: předsedu, místopředsedu, hospodáře a další dva členy
 2. Za svou činnost odpovídá výbor valné hromadě spolku.
 3. Členy výboru volí valná hromada na čtyři (4) roky. Členy výboru jsou zvolení členové, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 4. Pokud s funkcí ve výboru zvolený člen nesouhlasí, nastupuje na jeho místo kandidát, který při volbách do výboru získal v pořadí další nejvyšší počet hlasů.
 5. V čele výboru je předseda výboru, který zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. Předsedou výboru může být jedna osoba i opakovaně. Předsedu volí výbor spolku ze svých členů výboru na funkční období výboru. V době nepřítomnosti předsedy výbor zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jménem spolku místopředseda, jehož volí ze svých členů výbor spolku na funkční období výboru.
 6. Výbor řídí činnost spolku v období mezi konáním valné hromady. Výbor svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
 7. Výbor zejména:
 • koordinuje a organizuje činnost spolku, řídí běžnou činnost spolku,
 • zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady,
 • svolává valnou hromadu,
 • volí ze svých členů předsedu, místopředsedu,a hospodáře,
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku,
 • řídí hospodaření spolku a odpovídá za ně valné hromadě, které předává zprávu o hospodaření,
 • schvaluje vznik odborných sekcí spolku a dohlíží na jejich činnost,
 • rozhoduje o určení přesné adresy sídla spolku.
 1. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 2. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit sekretariát spolku.
 3. Předseda výboru a hospodář mají podpisové právo k bankovnímu účtu spolku a společně zajišťují řádné vedení účetnictví a hospodaření spolku.
 4. Funkce člena výboru spolku před uplynutím funkčního období bez zániku členství ve spolku zaniká odvoláním valnou hromadou, nebo doručením písemného oznámení člena výboru spolku o rezignaci spolku, nebo kterémukoliv jeho orgánu.
 5. Funkce předsedy, místopředsedy a/nebo hospodáře před uplynutím funkčního období bez zániku členství ve spolku zaniká odvoláním výborem spolku, nebo doručením písemného oznámení o rezignaci spolku, nebo kterémukoliv jeho orgánu.

 

 

Čl. 6

Hospodaření spolku

 

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.
 2. Spolek samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary a příspěvky od dobrovolných dárců, příjmy z vedlejší činnosti, příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí, výnosy z úroků a z majetku spolku, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních aktivit spolku uskutečňovaných jako vedlejší činnost spolku v souladu s cíli spolku, které jsou realizovány s platnými právními předpisy.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu a cílů spolku uvedených v čl. 3 a ke správě spolku.

 

 

Čl. 8

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,
  2. rozhodnutím soudu,
  3. jiným zákonným způsobem.

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku konané dne 7.4.2021.                  

 

    

 


 

Originál stanov ČSMO (1991) si můžete stáhnout zde.

Stanovy (2012) naleznete zde.

Stanovy (2016) naleznete zde.

Nové stanovy (2021) naleznete zde.