Novela stanov z 4/2012

Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy krevního oběhu

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy krevního oběhu (dále jen ČSMO).
 2. Sídlo ČSMO: Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1.
 3. Identifikační číslo ČSMO: 701 06 649.

 

Článek II.

Právní postavení ČSMO

 1. ČSMO se zřizuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. ČSMO je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky.
 2. ČSMO je dobrovolným, odborným profesním sdružením, které sdružuje specialisty zabývající se problematikou mimotělního oběhu při operacích srdce, při krátkodobé i dlouhodobé podpoře selhávající cirkulace či oxygenace, případně dalšími prostředky, které ovlivňují cirkulující krev v těle i mimo tělo pacienta i dalšími technickými prostředky specializovaných pracovišť. ČSMO sdružuje zejména perfuziology a dále spolupracovníky z oborů kardiochirurgie, transplantační chirurgie, anesteziologie, pneumologie, intenzivní medicíny, neonatologie.

 

Článek III.

Cíl činnosti ČSMO

 1. Pečuje o rozvoj všech oblastí perfuziologie, podporuje vědecko-výzkumnou činnost.
 2. Koordinuje školení, stáže a vzdělávání nových adeptů této specializace.
 3. Organizuje postgraduální školení, konference, mezinárodní kongresy v oboru.
 4. Udržuje kontakty s odborníky zaměřenými na problematiku blízkou oboru.
 5. Udržuje styky s IPVZ, ostatními lékařskými odbornými společnostmi i se společnostmi nelékařských zdravotnických profesí a podílí se na výchově a ověřování odborných znalostí uchazečů o specializační atestace nebo frekventanty vysokoškolského bakalářského, magisterského nebo inženýrského studia.

 

Článek IV.

Členství v ČSMO

 1. Členem ČSMO se může stát každý perfuziolog i další člen chirurgického týmu, který se zajímá o problematiku mimotělního oběhu, podpor srdce a dalších terapeutických či diagnostických systémů specializovaných pracovišť.
 2. Členství je výběrové. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor ČSMO. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 3. Členství v ČSMO zaniká:
  1. Vystoupením člena písemným oznámením,
  2. Úmrtím člena,
  3. Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  4. Zánikem ČSMO
 4. Důvodem pro zrušení členství může být:
  1. Závažné porušení stanov ČSMO
  2. Neplacení členských příspěvků po dobu 2 roků
  3. Mimořádné profesní pochybení, úmyslný trestný čin

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. Podílet se na činnosti ČSMO
  2. Volit a být volen do výboru společnosti
  3. Být informován o činnosti společnosti

 

 1. Každý člen má povinnost:
  1. Dodržovat stanovy ČSMO
  2. Aktivně se podílet na plnění cílů společnosti
  3. Vykonávat svěřené funkce svědomitě
  4. Platit členské příspěvky

 

Článek VI.

Orgány ČSMO

 1. Valná hromada
 2. Výbor ČSMO

 

Článek VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSMO, tvoří ji všichni členové ČSMO.
 2. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 roky, může být svolána mimořádně kdykoliv, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ČSMO.
 3. Valná hromada zejména:
  1. Volí členy výboru
  2. Schvaluje úkoly ČSMO, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření
  3. Rozhoduje o zrušení ČSMO
 4. Valná hromada může být svolána a rozhodovat i rozhodnutím mimo valnou hromadu, a to korespondenčně a/nebo elektronickou cestou, hlasovací lístky se zasílají do sídla ČSMO.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, odevzdá-li hlasovací lístek alespoň jedna třetina členů, nadpoloviční většina odevzdaných hlasů je rozhodující.
 6. V případě změny stanov, zrušení členství, zrušení ČSMO je potřeba aby hlasovací lístek odevzdali alespoň dvě třetiny všech členů a pro změnu hlasovala alespoň dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů.
 7. O valné hromadě se pořizuje zápis s místem jednání, jménem předsedajícího, popisu projednávaných bodů, závěry a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování.

 

Článek VIII.

Výbor ČSMO

 1. Výbor ČSMO je statutárním orgánem, který je volen členskou základnou každé 4 roky korespondenčně a odpovídá za svou činnost valné hromadě. Sestává se z 5ti členů, kteří při hlasování získali nejvyšší počet hlasů. Nesouhlasí-li s funkcí ve výboru zvolený člen, nastupuje na jeho místo další v pořadí. Předsedou výboru je ustanoven člen s nejvyšším počtem hlasů. Nesouhlasí-li s funkcí předsedy, nastupuje na jeho místo další člen výboru v pořadí hlasování.
 2. Předseda výboru zastupuje ČSMO navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
 3. Výbor ČSMO zejména:
  1. Rozhoduje o změnách stanov ČSMO
  2. Volí ze svých členů místopředsedu a hospodáře
  3. Koordinuje činnost společnosti, zastupuje ČSMO navenek
  4. předseda a hospodář mají podpisové právo k bankovnímu účtu ČSMO, starají se o řádné vedení účetnictví a hospodaření
 4. K zajištění činnosti ČSMO může Výbor zřídit Sekretariát ČSMO.

 

Článek IX.

Hospodaření ČSMO

 1. Zdroje příjmů ČSMO jsou:
  1. členské příspěvky
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  3. příspěvky z veřejných rozpočtů
 2. Výše členských příspěvků je stanovena na 200,- Kč za jeden kalendářní rok. O její změně rozhoduje valná hromada.
 3. Za hospodaření zodpovídá výbor, který předává valné hromadě zprávu o hospodaření.
 4. Příjmy ČSMO jsou používány k rozvoji aktivit ČSMO (pořádání kongresů a další) a na správu ČSMO (vedení agendy, správa webových stránek,…) a nemůže být rozdělován členům ČSMO ani jiným osobám. O jiném použití může rozhodnout jen valná hromada.

 

Článek X.

Zánik ČSMO

 1. ČSMO zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady.

 

 

Novelu stanov z 4/2012 v pdf naleznete zde.